Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Tłumacz przysięgły języka włoskiego to osoba, która zdała pozytywnie egzamin na tłumacza oraz złożyła uroczyste ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości. Nie są to jednak wszystkie warunki.

Tlumacz przysięgły to cięzki zawód

tłumaczZgodnie z ustawą dotyczącą tłumaczów przysięgłych tłumaczem może zostać osoba fizyczna, która m.in. jest obywatelem polski albo jednego z państw Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, zna język polski, ma pełną zdolność do czynności prawnych. Z punktu widzenia prawa musi to być osoba niekarana za przestępstwo umyślne, skarbowe lub nawet nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Osoba ta musiała ukończyć studia wyższe i uzyskać tytuł magistra (bądź też równorzędny) w jednym z państw o których wspomniałem wcześniej. Egzamin tłumacz przysięgły angielskiego składa się się z dwóch części: egzaminu pisemnego z języka polskiego na język włoski oraz z języka obcego na język polski a także tłumaczenia ustnego z języka polskiego na język włoski. Egzamin uznaje się za zdany, jeśli osoba zdająca uzyskała ocenę pozytywną z obydwu części. Tłumaczenia medyczne natomiast wykonywane są zazwyczaj przez aktywnych zawodowo lekarzy, chodź też przez takich, który w przeszłości wykonywali pracę lekarza aktualnie robią karierę w dziedzinie tłumaczeń. Czasem zdarza się, że nie wykonuje się tłumaczeń z języka obcego na język ojczysta tylko z języka obcego na inny język obcy.

Są to na razie niezbyt częste przypadki, jednakże z coraz częstszymi wyjazdami pacjentów za granicę zjawisko to może się zdarzać coraz częściej. Tutaj również jest potrzebny tłumacz przysięgły.